nieuwspagina

Buurtnetwerk Jekerdal - ST Pieter - Villapark in oprichting

dinsdag 12 februari 2019 om 16:54 uur

LEVENDIG BUURTOVERLEG OP 24 JANUARI 2019

Er wordt gewerkt aan de oprichting van een Buurtnetwerk Jekerdal-Sint Pieter-Villapark, opvolger van het succesvolle Buurtplatform SintPieter-Jekerdal-Villapark. Het Buurtnetwerk Jekerdal-Sint Pieter-Villapark wil de leefbaarheid en veiligheid in de buurt bevorderen en zorg dragen voor goede informatie en communicatie. Het overkoepelt, coördineert en stimuleert activiteiten van bewoners en organisaties in de buurt, waardoor de verbinding tussen alle wijkbewoners over de generaties heen wordt versterkt.

Kwartiermakers zijn tot nu toe: - Rob Meertens - Coen Ottenheijm - Marcel Janssen - Frans van Wijmen

Op donderdag 24 januari 2019 vond in de basisschool Sint Pieter een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van belangrijke instanties en organisaties in de buurt, die mede het draagvlak moeten vormen voor dit buurtnetwerk. Aanwezig waren vertegenwoordigers van: het Buurtcentrum: Annemarie van Wijmen-Sassen het Buurtplatform Sint Pieter-Jekerdal-Villapark: Marianne Bruijnzeels Medisch Centrum Sint Pieter: Marieke Albert-Calon, fysiotherapeut Envida: Daphne Kalders, wijkverpleegkundige Sociaal Team Centrum: Marjolein Luimes, opbouwwerker de basisschool Sint Pieter: Marcel Janssen de parochie Sint Pieter: Tilly Hoorn-te Boekhorst de Ondernemersvereniging Sint Pietersgilde: John van Leeuwen Stadsdorp Sint Pieter: Niek Jaspers

Ook Mariëlle Munnecom van de gemeente Maastricht was erbij. Zij verwoordde het belang dat de gemeente hecht aan buurtnetwerken als stimulator van initiatieven uit de buurt en spreekbuis van de bewoners. Na een wie-is-wie-rondje werd een portret geschetst van het Buurtnetwerk, waarna aan alle aanwezigen werd gevraagd of ze er iets in zien, wat ze van het Buurtnetwerk verwachten en wat ze er aan kunnen bijdragen. Dit leverde een enthousiast draagvlak op en een uitwisseling van verwachtingen en mogelijkheden.

Enkele resultaten:

- Het Buurtnetwerk is onafhankelijk en is ervoor om te stimuleren en te coördineren, niet om zelf initiatieven uit te voeren;

- Informatie en communicatie zijn van levensbelang om in de buurt zaken van de grond te krijgen, we willen weer een buurtkrant krijgen;

- Het is belangrijk dat projecten voortkomen uit en gedragen worden door een dwarsdoorsnede van de buurt en dat dus ook gezinnen en kinderen gemobiliseerd worden;

- Periodiek dient een buurtoverleg als dit plaats te vinden: door elkaar te kennen weet men elkaar te vinden;

- Gewerkt wordt aan een buurtagenda, die zichtbaar maakt wat er in de buurt gebeurt en die aanstekelijk werkt om als buurtgenoten zaken op te pakken en tot uitvoering te brengen;

- Het Stadsdorp Heerlijkheid Sint Pieter en met name de daarbinnen te ontwikkelen binnenbuurten vormen een goede schaal om samen zaken van de grond te krijgen.

Wordt vervolgd.